NOTEIKUMU DARBĪBA

 1. Lietošanas noteikumi tika sastādīti un ir spēkā no 20.08.2015, atjaunoti 29.05.2018, un ir spēkā līdz nākošajām Lietošanas noteikumu izmaiņām.
 2. Šie noteikumi attiecas uz precēm, kuras tiek pasūtītas no SIA „A.G.A. LTD”.

REĢISTRĒŠANĀS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI www.agaltd.lv

 1. www.agaltd.lv ir privātīpašums un visas intelektuālās tiesības uz to pieder SIA “A.G.A. LTD”, saites administrācija patur tiesības liegt pieeju atsevišķām www.agaltd.lv daļām vai funkcijām atsevišķiem lietotājiem vai IP adresēm uz nenoteiktu laika periodu, kā arī likvidēt un/vai bloķēt lietotāju kontus, nepaskaidrojot iemeslu.
 2. Lai reģistrētos www.agaltd.lv:
 • Privātpersonām – nepieciešams aizpildīt reģistrēšanās formu, norādot precīzu piegādes adresi un kontakttālruni.
 • Juridiskām personām (ar līgumu) – noslēgt sadarbības līgumu ar SIA “A.G.A. LTD” un pamatojoties uz noslēgto līgumu aizpildīt reģistrācijas pieteikumu www.agaltd.lv.
 • Juridiskām personām (bez līguma) – nepieciešams aizpildīt reģistrēšanās formu, norādot precīzu piegādes adresi un kontakttālruni.

Reģistrēts lietotājs ir atbildīgs par paroles un lietotāja konta konfidencialitāti. Reģistrētam lietotājam aizliegts nodot sava konta pieejas datus trešajām personām un izmantot cita lietotāja kontu, kā arī publicēt pieejas datus sociālajos tīklos. Reģistrēta lietotāja konts tiek dzēsts, ja konts nav izmantots vairāk kā 365 dienas.
www.agaltd.lv administrācija ir tiesīga nosūtīt saviem reģistrētiem lietotājiem informāciju uz e-pasta adresi par jaunumiem un aktualitātēm. www.agaltd.lv lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja piekrišanu šiem noteikumiem, tajā skaitā visām izmaiņām, kuras var tikt veiktas.

PREČU PASŪTĪŠANA

Preču pasūtījumu var noformēt:

 • Mūsu mājas lapā: www.agaltd.lv,
 • Sūtot pasūtījumu uz e-pastu: agaltd@inbox.lv
 • Nododot to sazinoties ar mūsu operātoriem pa tālruni: 63023689, darba dienās no 9:00 līdz 17:00

Pasūtījumi kuri tiek saņemti sestdienā, svētdienā un svētku dienās, tiek apstrādāti pirmajā darba dienā pēc šīm dienām.

Aizpildot pasūtījumu ir precīzi jānorāda piegādes adrese, kontakttālrunis un citas nepieciešamā informācija veiksmīgai preču piegādei.

PREČU PIEGĀDE

Pirms preču piegādes tiek veikti vizuāli preces apsekojumi, defektu vai nepilnību konstatēšanai, lai izvairītos no domstarpībām nākotnē.

Preču piegāde tiek veikta ar mūsu pašu transportu vai izmantojot kurjera pakalpojumus.

 • Ar SIA „A.G.A. LTD” transportu vai kurjeru (bez maksas)

Pasūtījumi virs 50.00 EUR ar PVN tiek piegādāti Latvijas Republikas teritorijā.

Pasūtījumi tiek piegādāti 2-7 darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža, skatīt piegādes grafiku:

 • Preču piegāde ar kurjeru Standart

Preču piegāde tiek veikta visā Latvijas Republikas teritorijā nākošajā dienā ja:Pasūtījums nodots līdz 11:00.

Pasūtījumi kuri saņemti pēc 11:00, tiks piegādāti nākošajā darba dienā, ar mūsu transportu, ja tas iekrīt mūsu grafikā, neapliekot pasūtījumu ar piegādes izmaksām.

Kurjera izmaksas tiek aprēķinātas no svara un tilpuma, pēc pasūtījuma nokomplektēšanas mūsu noliktavā, izmaksas var atšķirties ar nelielu novirzi no pierēķinātās piegādes summas.

Gadījumā, ja klients preces piegādes brīdī no pasūtījuma atsakās, klienta pienākums ir segt piegādes izmaksas.

 • Pasūtījumu ir iespējams saņemt arī SIA “A.G.A. LTD” noliktavā, Katoļu ielā 7, Jelgavā

Pašsaņemšanas minimālā summa 10 EUR

Lai saņemtu preci nepieciešams uzrādīt personas apliecinošu dokumentu.

PREČU APMAKSAS KĀRTĪBA

Par preci var norēķināties:

Privātpersona:

 1. Ar pārskaitījumu (priekšapmaksu) pirms tiek veikta piegāde.

Juridiska persona:

 1. Ar pārskaitījumu (priekšapmaksa vai pēc līgumā noteikta).

PREČU ATGRIEZŠANAS VAI MAIŅAS KĀRTĪBA

Preču atgriezšana ir pieļaujama ja:

 1. Prece ir bojāta un tas tiek konstatēts 2 dienu laikā pēc piegādes brīža.
 2. Prece ir kļūdaini pasūtīta un tas tiek konstatēts 1 dienu pēc piegādes brīža.

Preču atgriezšana netiek pieņemta ja:

 1. Preci ir sabojājis preču saņēmējs pats.
 2. Preces bojājumi tiek konstatēti vēlāk kā 2 dienu laikā pēc piegādes brīža.
 3. Prece ir kļūdaini pasūtīta un tas tiek konstatēts vēlāk kā 1 dienu pēc piegādes brīža.

Atmaksa par preču atgriezšanu tiek veikta pēc preču:

 1. saņemšanas atpakaļ mūsu noliktavā,
 2. preču fiziskās un vizuālās pārbaudes, kā arī defektu konstatācijas,
 3. sastādot preču atgriezšanas aktu un veicot naudas pārskaitīšanu uz kontu.

Transporta izdevumi netiek atmaksāti!!

PRIVĀTUMA POLITIKA

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai informāciju par personas datu apstrādes mērķi, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas un apstrādes laikā. 

Sadarbojoties ar SIA A.G.A. LTD, no personas var tikt prasīta personīga rakstura informācija, tai skaitā vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese. Informācija ir nepieciešama tiešās sadarbības nodrošināšanai – pasūtījuma apstrādei, piegādei un norēķinu administrēšanai un/vai darba attiecību nodibināšanai un uzturēšanai. SIA A.G.A. LTD personas dati tiek izmantoti ievērojot visaugstākos drošības standartus. 

Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA A.G.A. LTD, vienotās reģistrācijas Nr.: 41702004458, juridiskā adrese: Katoļu iela 7, Jelgava, LV-3001. SIA A.G.A. LTD kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir tālruņa numurs: +371 63023689 vai e-pasta adrese: agaltd@inbox.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA A.G.A. LTD juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. 

Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu – SIA A.G.A. LTD klientu, sadarbības partneri, darbinieku, darba vietas kandidātu vai uzņēmuma apmeklētāju. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 1. Fiziskajām personām – darbiniekiem, potenciālajiem darbiniekiem, klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);
 2. SIA A.G.A. LTD teritorijas un telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana.

SIA A.G.A. LTD rūpējas par personas privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro personas tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. 

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē persona sniedz datus (SIA A.G.A. LTD interneta mājas lapā, e-pasta formātā, telefoniski vai klātienē) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti. 

Personas datu apstrādes nolūki

A.G.A. LTD apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:
  • klienta identificēšanai;
  • līguma un/vai rēķina sagatavošanai un parakstīšanai;
  • preču piegādei un/vai pakalpojumu sniegšanai;
  • garantijas saistību izpildei;
  • klientu apkalpošanai;
  • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
  • klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
  • norēķinu administrēšanai;
 • SIA A.G.A. LTD īpašuma un personu drošībai, zādzību un krāpniecisku darbību novēršanai SIA A.G.A. LTD teritorijā un telpās, noziedzīga nodarījuma fiksēšanai, iespējamo likumpārkāpēju identificēšanai Video novērošanas ietvaros. Videonovērošanas ietvaros dati tiek glabāti 30 dienas. Pēc šī termiņa beigām SIA A.G.A. LTD nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatēti noziedzīgi nodarījumi, datus uzglabā pēc nepieciešamības.
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem persona tiek informēta brīdī, kad sniedz attiecīgus datus SIA A.G.A. LTD.

Personas datu apstrāde

SIA A.G.A. LTD apstrādā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. 

Personas dati var tikt nodoti uzticamiem servisa partneriem, kas sniedz konkrētus pakalpojumus, piemēram, resursu plānošanas sistēmas nodrošinātājiem, uzņēmumam, kas sniedz apsardzes un drošības pakalpojumus.  

Personas datu saņēmēju kategorijas

SIA A.G.A. LTD neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu sadarbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros, kurjerpasta dienestam pasūtījuma piegādei ārpus SIA A.G.A. LTD piegādes zonas, resursu plānošanas sistēmas uzturētājam datu uzglabāšanas un apstrādes nolūkā, apsardzes uzņēmumam videonovērošanas ietvaros drošības nodrošināšanai);
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA A.G.A. LTD likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskarusī šīs likumīgās intereses.

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA A.G.A. LTD glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 1. tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar personu noslēgtais līgums;
 2. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA A.G.A. LTD vai persona var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 3. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 4. kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad augstākminētie apstākļi izbeidzas, personas dati tiek arhivēti, dzēsti vai likvidēti. 

Piekļuve personas datiem un citas personas tiesības

Personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. 

Personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA A.G.A. LTD piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz personu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA A.G.A. LTD likumīgajām (leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA A.G.A. LTD pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs. 

Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 1. rakstveida formā klātienē SIA A.G.A. LTD birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 2. elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA A.G.A. LTD pārliecinās par personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

SIA A.G.A. LTD atbildi personai nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai e-pastā, pēc iespējas ņemot vērā personas norādīto atbildes saņemšanas veidu. 

SIA A.G.A. LTD nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personas iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā. 

Saziņa ar personu

SIA A.G.A. LTD veic saziņu ar personu, izmantojot personas norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi). Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA A.G.A. LTD veic uz noslēgtā līguma un/vai izrakstītā rēķina pamata (piemēram, pakalpojumu piegādes vai izmaiņu saskaņošana, informācija par rēķiniem u.c.). 

Komerciāli paziņojumi

Lai sniegtu personai informāciju par aktuālajiem piedāvājumiem un jaunumiem, kas varētu personu interesēt, SIA A.G.A. LTD var izmantot personas datus marketinga un sakaru aktivitātēs. Persona var jebkurā brīdī atteikties no šo reklāmas sūtījumu saņemšanas kādā no veidiem:

 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās;
 • nosūtot e-pastu uz adresi: agaltd@inbox.lv;
 • zvanot uz SIA A.G.A. LTD biroju+371 63023689;
 • klātienē SIA A.G.A. LTD birojā Katoļu ielā 7, Jelgavā, LV-3001.

SIA A.G.A. LTD pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts personas pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde var tikt veikta līdz pat vienai darba dienai. 

SIA A.G.A. LTD nekad nepieļaus personīgo datu izmantošanu reklāmas un sakaru vajadzībām no trešo personu puses. 

Citi noteikumi

SIA A.G.A. LTD ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu personai tā aktuālo versiju SIA A.G.A. LTD interneta mājas lapā. 

SIA A.G.A. LTD interneta mājas lapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājas lapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA A.G.A. LTD nenes atbildību.